Odbierz nagrodę
Zgłoś znajomego
Regulamin

Odbierz nagrodę.
Poleć Chmara S.A. i zyskaj

  • Rekomendujący, którzy zarekomendują jednego klienta otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 900 zł.
  • Rekomendujący, którzy zarekomendują dwóch klientów otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 1800 zł.
  • Rekomendujący, którzy zarekomendują trzech klientów otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości  2700 zł.

Zgłoś znajomego

Prosimy o zgłaszanie klientów przed podpisaną umową.

Dane osoby polecanej

Dane polecającego

Administratorem danych jest Domy Gdańsk Sp. z o.o. z siedzibą przy al. Niepodległości 663, 81-855 Sopot. Podanie danych jest dobrowolne. czytaj dalejPowyższe dane będą przetwarzane przez Domy Gdańsk Sp. z o.o. w celu przekazania informacji o ofercie handlowej (telefonicznie lub mailowo), dotyczących Spółek z Grupy CHMARA, właściwych ze względu na świadczenie usługi czy realizację inwestycji. Przypominamy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, o którym mowa powyżej, należy kierować na adres: Domy Gdańsk Sp. z o.o., al. Niepodległości 663, 81-855 Sopot z dopiskiem „Dane Osobowe”. Jeżeli nie chcesz otrzymywać informacji drogą mailową napisz na adres wypisz@chmara.pl

Regulamin

  Regulamin Promocji
,,Poleć nas znajomym"

1. Organizatorem Promocji jest Domy Banino sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, przy al. Niepodległości 663, 81-855 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000381950, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Uczestnikami Promocji są osoby, które podpisały rezerwacyjną umowę sprzedaży (lub zgłosiły chęć udziału w Promocji) i zarekomendują swoim znajomym zakup lokalu w jednej z inwestycji realizowanej przez Spółkę Domy Banino (zwane dalej „Rekomendującymi”).

3. Promocją objęci są Rekomendujący, którzy spełnią łącznie następujące warunki:

a) są osobami fizycznymi i nie prowadzą działalności gospodarczej w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami;

b) w okresie od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku prześlą na adres mailowy: sprzedaz@chmara.pl dane, tj. imię, nazwisko, numer telefonu i adres mailowy osoby, która w okresie od dnia od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku podpisze ze Spółką Domy Banino Umowę Deweloperską i wpłaci I część ceny lokalu zgodnie z harmonogramem płatności, przy czym wskazana rekomendowana osoba nie będzie w momencie wysłania zgłoszenia w trakcie procesu zakupu lokalu w jakiejkolwiek inwestycji realizowanej przez Spółkę Domy Banino (zwanej dalej „Klientem”);

 

c) przez osobę będącą w trakcie procesu zakupu lokalu należy rozumieć osobę, która rozpoczęła rozmowy lub negocjacje handlowe ze Spółką Domy Banino. W przypadku rekomendacji tego samego Klienta przez dwie różne osoby o pierwszeństwie decyduje Klient;

 

d) po stronie Rekomendującego leży zapewnienie, że poinformował Klienta o przesłaniu jego danych osobowych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w związku z nieuprawnionym przesłaniem przez Rekomendującego danych osobowych Klienta.

4. Promocja obowiązuje w terminie od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku, zwanym dalej „Okresem Promocji”.

5. Rekomendujący, którzy w Okresie Promocji spełnią łącznie warunki określone w punkcie 3 niniejszego Regulaminu Promocji otrzymają w prezencie następujące nagrody:

a) Rekomendujący, którzy w sposób określony w punkcie 3, zarekomendują jednego Klienta otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 900 zł.;

b) Rekomendujący, którzy w sposób określony w punkcie 3, zarekomendują dwóch Klientów otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 1800 zł.;

c) Rekomendujący, którzy w sposób określony w punkcie 3, zarekomendują trzech lub więcej Klientów otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 2700 zł.;

5. W przypadku gdy umowa, o której mowa w pkt. 3 Regulaminu, podpisana będzie przez dwie lub więcej osób jako kupujących, przesłanie danych jednego ze współnabywających traktowane będzie jako rekomendacja i upoważnia do otrzymania jednej nagrody. Przesłanie danych osobowych kolejnego współnabywającego z tej samej umowy nie będzie traktowane jako kolejna rekomendacja i nie będzie uprawniało do otrzymania kolejnej nagrody, bez względu na to, czy dane współnabywającego zostaną przesłane przez tego samego Rekomendującego czy przez inną osobę.

 

6. Nagrody będą wydawane w biurze Spółki Domy Banino po podpisaniu protokołu odbioru nagrody i przekazaniu przez Rekomendujących, którzy spełnili łącznie wszystkie warunki określone w pkt. 3 wszystkich danych niezbędnych do wystawienia przez Organizatora informacji PIT-8C.

 

7. Ostateczna wartość nagrody wskazana będzie w protokole jej przekazania.

8. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Promocji z powodów od niego niezależnych.

9. Organizator zastrzega możliwość zmiany warunków Promocji lub niniejszego Regulaminu Promocji w każdym czasie z ważnych powodów w szczególności w przypadku zmiany dostępności wskazanych w Regulaminie nagród.

10. Dane osobowe Rekomendujących i Klientów będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

11. Administratorem danych osobowych Rekomendujących i Klientów jest Domy Banino sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, przy al. Niepodległości 663, 81-855. Dane osobowe Rekomendujących i Klientów przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem Promocji oraz wydaniem nagród oraz dla celów marketingowych. Informacje dotyczące Rekomendujących mogą być przekazane do Urzędu Skarbowego oraz innych uprawnionych organów na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każdy Rekomendujący i Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kierować na adres Domy Banino sp. z o.o. z dopiskiem „Dane Osobowe”.

12. Organizator sporządzi i doręczy Rekomendującym, którzy otrzymali nagrody, oraz właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania Rekomendującego Urzędowi Skarbowemu informację PIT-8C. Rekomendujący, którzy otrzymają nagrodę będą zobowiązani z własnych środków uiścić należny podatek dochodowy od nagrody.

13. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji powinny być zgłoszone w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem na adres mailowy: sprzedaz@chmara.pl w terminie do dnia 31.12.2018 roku.

14. Organizator zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

 

 

15. Reklamacja sprzeczna z niniejszym Regulaminem Promocji, w szczególności z pkt. 13 podlega odrzuceniu.

16. Wszelkie spory powstałe na tle Promocji będą rozpatrywane przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

17. Promocja nie dotyczy obecnych pracowników i współpracowników Spółki Domy Banino.

18. Promocja objęta niniejszym regulaminem nie łączy się z innymi promocjami przeprowadzanymi przez Organizatora.

Zapytaj
Zamknij
Zapytaj o ofertę
Dział sprzedaży
tel. 500 000 300
Proszę o ofertę w formie
Administratorem danych jest Domy Gdańsk Sp. z o.o. z siedzibą przy al. Niepodległości 663, 81-855 Sopot. Podanie danych jest dobrowolne. czytaj dalejPowyższe dane będą przetwarzane przez Domy Gdańsk Sp. z o.o. w celu przekazania informacji o ofercie handlowej (telefonicznie lub mailowo), dotyczących Spółek z Grupy CHMARA, właściwych ze względu na świadczenie usługi czy realizację inwestycji. Przypominamy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, o którym mowa powyżej, należy kierować na adres: Domy Gdańsk Sp. z o.o., al. Niepodległości 663, 81-855 Sopot z dopiskiem „Dane Osobowe”. Jeżeli nie chcesz otrzymywać informacji drogą mailową napisz na adres wypisz@chmara.pl
Wizyta na budowie
Administratorem danych jest Domy Gdańsk Sp. z o.o. z siedzibą przy al. Niepodległości 663, 81-855 Sopot. Podanie danych jest dobrowolne. czytaj dalejPowyższe dane będą przetwarzane przez Domy Gdańsk Sp. z o.o. w celu przekazania informacji o ofercie handlowej (telefonicznie lub mailowo), dotyczących Spółek z Grupy CHMARA, właściwych ze względu na świadczenie usługi czy realizację inwestycji. Przypominamy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, o którym mowa powyżej, należy kierować na adres: Domy Gdańsk Sp. z o.o., al. Niepodległości 663, 81-855 Sopot z dopiskiem „Dane Osobowe”. Jeżeli nie chcesz otrzymywać informacji drogą mailową napisz na adres wypisz@chmara.pl
Biuletyn informacyjny
Administratorem danych jest Domy Gdańsk Sp. z o.o. z siedzibą przy al. Niepodległości 663, 81-855 Sopot. Podanie danych jest dobrowolne. czytaj dalejPowyższe dane będą przetwarzane przez Domy Gdańsk Sp. z o.o. w celu przekazania informacji o ofercie handlowej (telefonicznie lub mailowo), dotyczących Spółek z Grupy CHMARA, właściwych ze względu na świadczenie usługi czy realizację inwestycji. Przypominamy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, o którym mowa powyżej, należy kierować na adres: Domy Gdańsk Sp. z o.o., al. Niepodległości 663, 81-855 Sopot z dopiskiem „Dane Osobowe”. Jeżeli nie chcesz otrzymywać informacji drogą mailową napisz na adres wypisz@chmara.pl